ارزيابي توانمندسازي روانشناختي معلمان و تاثير آن بر آمادگي آنان به تغيير سازماني

ارزيابي توانمندسازي روانشناختي معلمان و تاثير آن بر آمادگي آنان به تغيير سازماني

… دانلود …

ارزيابي توانمندسازي روانشناختي معلمان و تاثير آن بر آمادگي آنان به تغيير سازماني دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي توانمندسازي روانشناختي معلمان و تاثير آن بر آمادگي آنان به تغيير سازماني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي توانمندسازي روانشناختي معلمان و تاثير آن بر آمادگي آنان به تغيير سازماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي توانمندسازي روانشناختي معلمان و تاثير آن بر آمادگي آنان به تغيير سازماني :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس جامع علوم مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف کلی تحقیق حاضر ارزیابی توانمندسازی روانشناختی معلمان و تاثیر آن بر آمادگی آنان نسبت به تغییر سازمانی در مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش شهرستان بناب میباشد. برای این منظور توانمندسازی روانشناختی کارکنان براساس نظریه وتن و کمرون و آمادگی نسبت به تغییر سازمانی براساس نظریه دونهام و همکاران تعریف و در این راستا دو فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر معلمان مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش شهرستان بناب میباشد. که تعداد آنها 450 نفر است. حجم نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران 208 نفر برآورد و به روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. ابزار جمعآوری اطلاعات دو پرسشنامه؛ پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی وتن و کمرون و پرسشنامه آمادگی نسبت به تغییر سازمانی براساس نظریه دونهام و همکاران میباشد که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن، در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای طبقهبندی، تلخیص و توصیف دادههای آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیههای تحقیق از آزمون های t تک گروهی، کلموگروف -اسمیرنف، r پیرسون و رگرسیون استفاده گردیده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که توانمندسازی روانشناختی معلمان مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش شهرستان بناب بالاتر از حد متوسط است. همچنین نتایج تحقیق ح اضر نشان می دهد که توانمندسازی روانشناختی معلمان و ابعاد آن؛ احساس شایستگی، احساس خودمختاری، احساس موثر بودن، احساس معنی داری و احساس اعتماد بر آمادگی آنان نسبت به تغییر سازمانی در مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش شهرستان بناب موثر است.

با سلام،محصول دانلودی ارزيابي توانمندسازي روانشناختي معلمان و تاثير آن بر آمادگي آنان به تغيير سازماني آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل ارزيابي توانمندسازي روانشناختي معلمان و تاثير آن بر آمادگي آنان به تغيير سازماني هدایت میشوید
ارزيابي توانمندسازي روانشناختي معلمان و تاثير آن بر آمادگي آنان به تغيير سازماني